Behandeling

U kunt voor behandeling bij De Spreektoren terecht met een verwijzing van een arts.
De eerste afspraak bestaat uit een intake-/anamnesegesprek, waarin de klacht zal worden
verhelderd. Ook zal door middel van spel een eerste observatie van het kind plaatsvinden en kunnen
eerste adviezen worden gegeven. Voor nader logopedisch onderzoek zijn meerdere afspraken nodig.
Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er behandeling volgt.
Iedere behandeling duurt 25 minuten, gevolgd door 5 minuten evaluatie en afronding.
Bij De Spreektoren kan de logopedie ook online plaatsvinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
de module beeldbellen in onze praktijksoftware (Zorgadmin). De handleiding hiervoor kunt u vinden
op onze website.

Afspraken en verhindering

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak, meestal wekelijks op het zelfde tijdstip. Bij
verhindering kan de afspraak tot 8.30 op de dag van de afspraak worden afgezegd.
Voor het maken en afzeggen van afspraken is De Spreektoren telefonisch bereikbaar op
telefoonnummer 024-3510405. U kunt ook een bericht achterlaten op de voicemail, het
contactformulier op de site of mailadres info@spreektoren.nl
Indien na die tijd of in het geheel niet word afgezegd worden kosten in rekening gebracht. Deze
worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U ontvangt een rekening hiervoor via Infomedics.

Vergoeding en tarieven

Logopedie voor kinderen wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering.
Bij De Spreektoren hebben we meerdere contracten met zorgverzekeraars. We hebben er echter
voor gekozen niet met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan, waardoor de kosten van de
behandeling mogelijk niet volledig worden vergoed. Het een en ander hangt af van het soort
verzekering dat u heeft; restitutie- of naturapolis. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel u
vergoed krijgt voor logopedie bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Bekijk hier onze tarieven.

Betaling

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij
uitbesteed aan Infomedics.
Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar zult u hier niet veel van merken: de kosten
van de behandelingen worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Hebben wij geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u zelf een rekening van Infomedics.
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem
dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk Patiënten van Infomedics via telefoonnummer
036-2031900. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Privacy en toestemming

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens
vinden wij privacy erg belangrijk. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij
verwerken en waarvoor. Ook is in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u
vragen hebben of gebruik willen maken van een van uw rechten dan kunt u contact met ons
opnemen via info@spreektoren.nl of via 024-3510405.
Bij de eerste afspraak zal u gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen voor het
verwerken van persoonsgegevens. Tevens geeft u hierin aan kennis te hebben genomen van deze
praktijkinformatie.
Zonder een ondertekend toestemmingsformulier kunnen wij de behandeling van uw kind niet
starten.

Overleg met derden

Om uw kind goed te kunnen begeleiden kan het in sommige gevallen zinvol zijn om contact te
hebben met de leerkracht, pedagogisch medewerker of andere zorgverleners van uw kind. Hierover
wordt altijd eerst met u overlegd wanneer en in welke vorm dit zal plaatsvinden. Uiteraard nemen
wij hierbij de privacyregels in acht.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Na afloop van de behandelperiode nodigen wij u uit om deel te nemen aan een
cliënttevredenheidsonderzoek. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die we aanbieden
verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt, of als ouder van een minderjarige cliënt, een klacht heeft over de
logopedist of over de logopedische behandeling. Meer informatie kunt u vinden op onze website of
www.logopedie.nl/klachten.

NIVEL Zorgregistraties

Het NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het
vóórkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van
gezondheidsproblemen. Bij De Spreektoren werken we mee aan dit onderzoek, door anonieme
gegevens van de geleverde zorg te verstrekken aan het NIVEL.
Er is een privacyreglement opgesteld waarin beschreven staat hoe met de gegevens wordt
omgegaan. U kunt dit reglement downloaden op www.nivel.nl/zorgregistraties. Als u desondanks
bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit aan ons laten weten. In dat geval
worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.