Behandeling

U kunt voor behandeling bij De Spreektoren terecht met een verwijzing van een arts.
De eerste afspraak bestaat uit een intake-/anamnesegesprek, waarin de klacht zal worden verhelderd. Ook zal door middel van spel een eerste observatie van het kind plaatsvinden en kunnen eerste adviezen worden gegeven. Voor nader logopedisch onderzoek zijn meerdere afspraken nodig. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er behandeling volgt. Iedere behandeling duurt 25 minuten, gevolgd door 5 minuten evaluatie en afronding.
Bij De Spreektoren kan de logopedie ook online plaatsvinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de module voor beeldbellen in onze praktijksoftware (Zorgadmin). De handleiding daarvoor vindt u hier.

Afspraken en verhindering

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak, meestal wekelijks op het zelfde tijdstip. Bij verhindering kan de afspraak tot 8.30u op de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor het maken en afzeggen van afspraken is De Spreektoren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 024-3510405. U kunt ook een bericht achterlaten op de voicemail, het contactformulier op de site of mailadres info@spreektoren.nl
Indien een afspraak te laat of in het geheel niet wordt afgezegd zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U ontvangt een rekening hiervoor via Infomedics.

Vergoeding en tarieven

Logopedie voor kinderen wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering.
Bij De Spreektoren hebben we meerdere contracten met zorgverzekeraars. We hebben er echter voor gekozen niet met alle zorgverzekeraars een contract aan te gaan, waardoor de kosten van de behandeling mogelijk niet volledig worden vergoed. Het een en ander hangt af van het soort verzekering dat u heeft; restitutie- of naturapolis. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoeveel u vergoed krijgt voor logopedie bij een niet-gecontracteerde zorgverlener.
Klik hier voor onze tarieven.

Betaling

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics.
Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar zult u hier niet veel van merken: de kosten van de behandelingen worden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht.
Hebben wij geen contract met uw verzekeraar, dan ontvangt u per post een rekening van Infomedics.
Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk Patiënten van Infomedics via telefoonnummer 036-2031900. Of ga naar www.infomedics.nl. Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

Privacy en toestemming

Wij verwerken medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens vinden wij privacy erg belangrijk. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Ook is in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of gebruik willen maken van een van uw rechten dan kunt u contact met ons opnemen via info@spreektoren.nl of via 024-3510405.
Bij de eerste afspraak zal u gevraagd worden een toestemmingsformulier te ondertekenen voor het verwerken van persoonsgegevens. Tevens geeft u hierin aan kennis te hebben genomen van deze praktijkinformatie (als document te vinden via deze link, in de wachtkamer en bij de eerste afspraakbevestiging per mail).
Zonder een ondertekend toestemmingsformulier kunnen wij de behandeling van uw kind niet starten.

Overleg met derden

Om uw kind goed te kunnen begeleiden kan het in sommige gevallen zinvol zijn om contact te hebben met de leerkracht, pedagogisch medewerker of andere zorgverleners van uw kind. Hierover wordt altijd eerst met u overlegd wanneer en in welke vorm dit zal plaatsvinden. Uiteraard nemen wij hierbij de privacyregels in acht.

Samenwerking

De Spreektoren werkt samen met psychologenpraktijk Okkerse & van Grinsven. Daarnaast is er regelmatig overleg met andere logopediepraktijken, waaronder Stottertherapie Nijmegen. Verder onderhouden we korte lijnen met diverse scholen, zorg- en onderwijsinstellingen in de omgeving.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Na afloop van de behandelperiode nodigen wij u uit om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek van ZorgRespons. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die we aanbieden verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

Klachten

Het kan voorkomen dat u als cliënt, of als ouder van een minderjarige cliënt, een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Voor meer informatie klik hier.

NIVEL Zorgregistraties

Het NIVEL doet onderzoek naar de kwaliteit en het functioneren van de gezondheidszorg, het vóórkomen van gezondheidsproblemen onder de Nederlandse bevolking en naar de behandeling van gezondheidsproblemen. Bij De Spreektoren werken we mee aan dit onderzoek, door anonieme gegevens van de geleverde zorg te verstrekken aan het NIVEL.
Er is een privacyreglement opgesteld waarin beschreven staat hoe met de gegevens wordt omgegaan. U kunt dit reglement downloaden op www.nivel.nl/zorgregistraties. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens kunt u dit aan ons laten weten. In dat geval worden uw gegevens niet gebruikt voor het onderzoek.