Naam onderneming: Logopedie De Spreektoren
Adres: Slotemaker de Bruïneweg 272, 6532 AD Nijmegen
E-mailadres: info@spreektoren.nl
Telefoonnummer: 024-3510405

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van u. Dit is
noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met u op te nemen en de facturatie te
verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere
dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij u bijvoorbeeld
doorverwijzen, zullen wij ook een deel van uw medisch dossier moeten delen. Wij doen dit
enkel met uw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn
voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen
Zorgaanbieders zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke
bewaartermijn is verlopen en u niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens
vernietigd. Indien u patiënt blijft, bewaren wij de persoonsgegevens in het kader van
toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook
van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt
bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor uw
zorgaanbieder waarnemen.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van
uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn
verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen,
facturatie en verwijzingen. Wanneer u patiënt wordt bij ons, vragen wij u om een aantal
persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer,
telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer u behandeld wordt, worden deze gegevens en
gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in uw medisch dossier. In ons
elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens
opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen,
bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan
derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?
Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme
reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke
verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. Voordat u bij ons in
behandeling komt vragen wij uw toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij
toestemming van een ouder. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken.
Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kunnen we u niet goed van dienst zijn.
Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn.
Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van
(toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met uw gegevens?

3.1 Aanmelding
Indien u zich bij ons aanmeldt moet u naast de onder 2.1 genoemde gegevens ook uw BSNnummer opgeven. Dat moeten wij op uw identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan
geen kopie of scan. Wel nemen wij het nummer van uw identiteitsbewijs op in uw dossier.
Als dat aan de orde is, zullen wij u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

3.2 Verwijzing
Soms kan het nodig zijn om u te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken enkel
de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien u een afspraak maakt met
deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.3 Betaling
Wij gebruiken uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de
behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur
staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij
voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet
wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wisselen wij uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij
wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle.
Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij
zullen wij de privacy van onze patiënten altijd voorop stellen.

3.4 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICTleverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een
verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy
beschermd is.

3.6 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw
persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en
voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo
snel mogelijk op de hoogte.

3.7 Beeld- en geluidsopnames
In het kader van de logopedische behandeling worden soms beeld- en/of geluidsopnames
gemaakt. Deze worden beveiligd opgeslagen en niet extern gedeeld. Na afsluiting van de
behandeling worden de opnames verwijderd.

4. Plichten zorgaanbieder

4.1 Beveiliging
Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan
anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennis nemen,
hebben zich verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit uw dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn
betrokken of wanneer u toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Wij
geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte
(EER).
Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In
uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een
patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.
Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende
technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en
eventuele datalekken.

5. Waar hebt u recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift
U hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw
dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder hebt u recht op een
afschrift van uw dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht.
Gegevens van derden in uw dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie
U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw
patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere
zorgaanbieder of uw eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in
uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een
telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor
een complexer verzoek kunt u onderaan deze verklaring vinden waar u een verzoek kunt
indienen.

5.3 Recht op verwijdering
U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk.
Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren
(denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich
verzetten tegen vernietiging.

5.5 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u
hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan
hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten
U hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet
tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in
elektronische vorm.
Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen.
Onderaan deze verklaring kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven
ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact met
ons opnemen via info@spreektoren.nl of 024-351040